Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova10
 917 01 Trnava
ič: 0719
033/5511014 - kl. 17

 

Asociácia projektu Infovek a spoločnosť mc.edu realizujú školenia v oblasti základov práce s informačno-komunikačnými technológiami (IKT) a ich využitie v práci učiteľa. V rokoch 2005 a 2006 chcú vyškoliť na školiacich centrách Infoveku všetkých pracovníkov zo škôl, ktorých pracovnou náplňou je výučba detí, a ktorí majú pracovný vzťah s niektorou školou.

Jedným zo školiacich centier je aj Gymnázium Angely Merici v Trnave.

Školenie  „Základy používania informačných a komunikačných technológií v praxi Učiteľa“ je určené pre pracovníkov škôl, zaradených do „Projektu informatizácie regionálneho školstva“ - teda ZŠ, SŠ, SOU, ktoré sú v Infoveku - a síce pracovníkov, ktorí sú so školou v pracovnom pomere a ich náplňou práce je „vyučovanie detí". Môžeme teda školiť napr. majstrov odborného výcviku, nemôžeme školiť vychovávateľky školského klubu detí alebo vychovávateľky MŠ.

Dĺžka trvania jedného školenia je 36 hodín (60 minútových), organizovaný je formou 8-9 stretnutí. Stretnutia prebiehajú 2-3 krát do týždňa v poobedňajších hodinách približne v čase 13. – 19. hod. Celé školenie sa uskutoční v priebehu maximálne 4 týždňov. Každý účastník má počas celého školenia „svoj“ počítač. Školenie vedú akreditované lektorky s asistentami.
    
S predbežným zadelením do skupín sa môžete oboznámiť tu. S konkrétnym časovým rozpisom na hodiny bude každý účastník oboznámený listom, ktorý príde na školu na jeho meno, najneskôr 2 týždne pred začiatkom školenia. Každý účastník sa zaväzuje k účasti na školení až po vyplnení záväznej prihlášky a ankety, ktoré dostane v liste, alebo si ich môže stiahnuť s tejto stránky. Záväznú prihlášku a anketu treba obratom poslať na školiace centrum ešte pred začiatkom školenia.

Uvedené dokumenty sa dajú otvoriť len na čítanie, môžete si ich vytlačiť a vyplniť ručne:

 

© Mgr. Jana Kuracinová
Aktualizácia 14. 2. 2005